Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
146165

DANH SÁCH NAM CÔNG DÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KHÁM SƠ TUYỂN NVQS NĂM 2019

Ngày 01/11/2019 15:54:19

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ VĨNH QUANG

HỘI ĐỒNG NVQS


Số: 01/ BC-HĐNVQS


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Quang, ngày 21tháng 10 năm 2019

BÁO CÁO DANH SÁCH

Nam công dân đủ điều kiện Khám sơ tuyển sức khỏe NVQS năm 2020


TT

Họ và tên

(Ngày, tháng, năm sinh)

Văn hoá

D. tộc

T. giáo

Đảng

Đoàn

Nghề nghiệp

Thôn, xóm

Họ tên Bố,Mẹ

Năm sinh

Đảng viên

Sức khoẻ

Ghi chú

1.

Bùi Gia Bảo

07/10/2001

9/12

Mường

TCG

Đoàn

Lao động tự do

Quan Nhân

Bùi Văn Đông

Nguyễn Thị Thuyết

1971

1980

Đảng viên

2.

Bùi Minh Chung

02/5/1995

Đại Học

Mường

TCG

Đoàn

Lao động tự do

Quan Nhân

Bùi Văn Khanh

Bùi Thị Liên

1963

1964

3.

Lê Văn Thành

22/01/2000

12/12

Kinh

Không

Đoàn

Lao động tự do

Quan Nhân

Lê Văn Trình

Nguyễn Thị Hà

1973

1975

4.

Lê Văn Cường

14/9/2000

12/12

Kinh

Không

Đoàn

Lao động tự do

Quan Nhân

Lê Văn Hội

Phạm Thị Nguyệt

1974

1975

5.

Lê Duy Sơn

19/7/1999

12/12

Kinh

không

Đoàn

Lao động tự do

Eo Lê

Lê Duy Hoàng

Phạm Thị Gấm

1964

1966

6.

Phạm Ngọc Tơn

26/9//1995

12/12

Kinh

không

Đoàn

Lao động tự do

Eo Lê

Phạm Ngọc Tảo

Nguyễn Thị Duyên

1969

1970

7.

Tào Xuân Diễn

21/8/2001

12/12

Kinh

Không

Đoàn

Học xong 12

Eo Lê

Tào Văn Diện Phạm Thị Hoàn

1979

1980

8.

Nguyễn Trung Hiếu

10/01/2001

11/12

Kinh

Không

Đoàn

LĐ tự do

Eo Lê

Nguyễn Văn Trượng

Lê Thị Hòa

1968

1969

9.

Phạm Quang Huy

20/11/1996

Đại học

Kinh

Không

Đoàn

Lao động tự do

Eo Lê

Phạm Thanh Hải

Tào Thị Lam

1975

1977

Đảng viên

10.

Phạm Văn Sơn

01/7/1995

Đại học

Kinh

Không

Đoàn

Công Nhân

Eo Lê

Phạm Văn Oai

Lê Thị Cúc

1968

1972

11.

Phạm Văn Thành

06/4/1998

11/12

Kinh

Không

Đoàn

LĐ tự do

Tiến ích 2

Phạm Văn Tấn

Phạm Thị Miên

1975

1977

12.

Nguyễn Văn Long

09/10/2000

9/12

Kinh

Không

Đoàn

LĐ tự do

Tiến ích 2

Nguyễn Văn Hà

Nguyễn Thị Vui

1976

1977

13.

Phạm Hữu Hiếu

19/8/2000

10/12

Kinh

Không

Đoàn

LĐ tự do

Tiến ích 2

Phạm Hữu Đàn

Phạm Thị Nhung

1977

1978

14.

Phạm Duy Hùng

11/01/2001

12/12

Kinh

Không

Đoàn

Học xong 12

Tiến ích 2

Phạm Văn Tư

Phạm Thị Luyến

1977

1975

15.

Nguyễn Văn Phương

12/7/2001

9/12

Kinh

TCG

Đoàn

LĐ tự do

Tiến ích 2

Nguyễn Thị Sơn

1975

16.

Trương Văn Tấn

13/6/2001

11/12

Kinh

Đoàn

LĐ tự do

Tiến ích 2

Trương Văn Lưu Phạm Thị Nhàn

1978

1980

17.

Phạm Hữu Thắng

27/12/1999

12/12

Kinh

Không

Đoàn

LĐ tự do

Tiến ích 2

Phạm Đình Đức

Tào Thị Hằng

1971

1975

18.

Nguyễn Văn Mạnh

15/4/2000

9/12

Kinh

TCG

Đoàn

LĐ tự do

Tiến ích 2

Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Thị Thơm

1974

1977

19.

Tào Quang Long

29/8/1994

12/12

Kinh

Không

Đoàn

Học CĐ dược băng bằng 2

Tiến Ích 2

Tào Quang Thương

Phạm Thị Huệ

1969

1973

20.

Phạm Văn Thắng

29/3/1999

12/12

Kinh

Không

Đoàn

LĐ tự do

Tiến ích 1

Phạm Văn Thành

Hoàng Thị Dung

1968

1976

21.

Tào Văn Tú

28/8/1999

12/12

Kinh

Không

Đoàn

LĐ tự do

Tiến ích 1

Tào Văn Đoài

Trịnh Thị Hải

1973

1974

22.

Phạm Xuân Thiết

30/01/1996

12/12

Kinh

Không

Đoàn

LĐ tự do

Tiến ích 1

Phạm Văn Thảo

Chu Thị Hương

1969

1973

23.

Vũ Anh Quân

27/02/2000

12/12

Kinh

Không

Đoàn

LĐ tự do

Tiến ích 1

Vũ Văn Quyết

Vũ Thị Hiền

1964

1968

24.

Lê Văn Toàn

20/9/2000

12/12

Kinh

Không

Đoàn

LĐ tự do

Tiến ích 1

Lê Văn Thọ

Vũ Thị Mẫu

1969

1969

25.

Nguyễn Mạnh Việt

27/01/2001

12/12

Kinh

Không

Đoàn

Học xong 12

Tiến Ích 1

Nguyễn Văn Bắc

Hỏa Thị Thịnh

1974

1969

26.

Phạm Ngọc Công

08/02/2001

12/12

Kinh

Không

Đoàn

Học xong 12

Tiến Ích 1

Phạm Văn Trung

Tào Thị Lành

1968

1973

27.

Phạm Đình Tuyền

12/6/1997

12/12

Kinh

Không

Đoàn

LĐ tự do

Lê Sơn

Phạm Đình Tuyên

Chu Thị Xuân

1959

1961

28.

Lê Văn Tuấn

09/02/1996

12/12

Kinh

Không

Đoàn

LĐ tự do

Lê Sơn

Lê Văn Biểu

Chu Thị Chinh

1970

1972

29.

Phạm Xuân Thắng

18/02/2002

9/12

Kinh

Không

Đoàn

Làm ruộng

Lê Sơn

Phạm Thị Lịch (Đô)

1974

30.

Phạm Minh Hoàng

20/6/1996

Đại học

Kinh

Không

Đoàn

Công nhân

Lê Sơn

Phạm Ngọc Chi

Phạm Thị Bảy

1970

1972

31.

Phạm Đình Quang

16/11/1999

12/12

Kinh

Không

Đoàn

LĐ tự do

Lê Sơn

Phạm Đình Quyến

Hoàng Thị An

1973

1975

32.

Ph¹m §×nh Quang

10/4/95

Đại học

Kinh

Không

Đoàn

Công nhân

Cẩm Hoàng 1

Ph¹m §×nh C­êng

Ph¹m ThÞ §µi

1972

1972

33.

Phạm Tuấn Anh

05/8/1994

Đại Học

Kinh

Không

Đoàn

Công nhân

Cẩm Hoàng 1

Phạm Hữu Sơn

Phạm Thị Chinh

1971

1973

34.

Phạm Doãn Minh

06/6/2000

12/12

Kinh

Không

Đoàn

LĐ tự do

Cẩm Hoàng 1

Phạm Doãn Đồng

Phạm Thị Hanh

1976

1977

35.

Phạm Doãn Tú

03/5/2001

12/12

Kinh

Không

Đoàn

Học hết lớp 12

Cẩm Hoàng 1

Phạm Doãn Tình

Phạm Thị Hiền

1971

1980

36.

Phạm Doãn Kiên

13/10/2001

9/12

Kinh

Không

Đoàn

LĐ tự do

Cẩm Hoàng 1

Phạm Doãn Thụy

Phạm Thị Tuyến

1976

1981

37.

Phạm Ích Oai

19/5/1999

12/12

Kinh

Không

Đoàn

LĐ tự do

Cẩm Hoàng 2

Phạm Ích Oanh Phạm Thị Huê

1975

1976

38.

Phạm Hữu Huy

21/9/1999

12/12

Kinh

Không

Đoàn

LĐ tự do

Cẩm Hoàng 2

Phạm Hữu Hiệp Phạm Thị Hiên

1974

1975

39.

Phạm Xuân Đạt

27/5/1998

12/12

Kinh

Không

Đoàn

LĐ tự do.

Cẩm Hoàng 2

Phạm Xuân Đức

Phạm Thị Ngân

1971

1976

40.

Phạm Đình Trường

26/6/2001

12/12

Kinh

Không

Đoàn

Học xong lớp 12

Cẩm Hoàng 2

Phạm Đình Lạng Phạm Thị Chuyên

1967

1970

41.

Phạm Văn Quyền

29/11//2001

12/12

Kinh

Không

Đoàn

Học xong lớp 12

Cẩm Hoàng 2

Phạm Văn Thủy

Phạm Thị Ninh

1972

1974

42.

Phạm Văn Qúy

29/11//2001

12/12

Kinh

Không

Đoàn

Học xong lớp 12

Cẩm Hoàng 2

Phạm Văn Thủy

Phạm Thị Ninh

1972

1974

43.

Phạm Văn Cường

29/10/2001

12/12

Kinh

Không

Đoàn

Cẩm Hoàng 2

Cẩm Hoàng 2

Phạm Thị Thắm (A)

1964

44.

Phạm Đình Thắng

04/10/1997

Đại học

Kinh

Không

Đoàn

Học xong ĐH

Cẩm Hoàng 2

Phạm Đình Bao

Nguyễn Thị Luân

1964

1968

45.

Phạm Tuấn Long

27/7//2001

12/12

Kinh

Không

Đoàn

Học xong lớp 12

Cẩm Hoàng 2

Phạm Văn Thành

Bùi Thị Hoa

1974

1977

Nơi nhận

- Ban CHQS huyện; (Để B/c)

- Bí thư Đảng uỷ xã ; (Để B/c)

- Thành viên HĐNVQS xã;

- Lưu: VP, QS.

CHỈ HUY TRƯỞNG QS XÃTạ Quang Minh

CHỦ TỊCH HĐNVQS XÃTào Văn Đoan

DANH SÁCH NAM CÔNG DÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KHÁM SƠ TUYỂN NVQS NĂM 2019

Đăng lúc: 01/11/2019 15:54:19 (GMT+7)

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ VĨNH QUANG

HỘI ĐỒNG NVQS


Số: 01/ BC-HĐNVQS


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Quang, ngày 21tháng 10 năm 2019

BÁO CÁO DANH SÁCH

Nam công dân đủ điều kiện Khám sơ tuyển sức khỏe NVQS năm 2020


TT

Họ và tên

(Ngày, tháng, năm sinh)

Văn hoá

D. tộc

T. giáo

Đảng

Đoàn

Nghề nghiệp

Thôn, xóm

Họ tên Bố,Mẹ

Năm sinh

Đảng viên

Sức khoẻ

Ghi chú

1.

Bùi Gia Bảo

07/10/2001

9/12

Mường

TCG

Đoàn

Lao động tự do

Quan Nhân

Bùi Văn Đông

Nguyễn Thị Thuyết

1971

1980

Đảng viên

2.

Bùi Minh Chung

02/5/1995

Đại Học

Mường

TCG

Đoàn

Lao động tự do

Quan Nhân

Bùi Văn Khanh

Bùi Thị Liên

1963

1964

3.

Lê Văn Thành

22/01/2000

12/12

Kinh

Không

Đoàn

Lao động tự do

Quan Nhân

Lê Văn Trình

Nguyễn Thị Hà

1973

1975

4.

Lê Văn Cường

14/9/2000

12/12

Kinh

Không

Đoàn

Lao động tự do

Quan Nhân

Lê Văn Hội

Phạm Thị Nguyệt

1974

1975

5.

Lê Duy Sơn

19/7/1999

12/12

Kinh

không

Đoàn

Lao động tự do

Eo Lê

Lê Duy Hoàng

Phạm Thị Gấm

1964

1966

6.

Phạm Ngọc Tơn

26/9//1995

12/12

Kinh

không

Đoàn

Lao động tự do

Eo Lê

Phạm Ngọc Tảo

Nguyễn Thị Duyên

1969

1970

7.

Tào Xuân Diễn

21/8/2001

12/12

Kinh

Không

Đoàn

Học xong 12

Eo Lê

Tào Văn Diện Phạm Thị Hoàn

1979

1980

8.

Nguyễn Trung Hiếu

10/01/2001

11/12

Kinh

Không

Đoàn

LĐ tự do

Eo Lê

Nguyễn Văn Trượng

Lê Thị Hòa

1968

1969

9.

Phạm Quang Huy

20/11/1996

Đại học

Kinh

Không

Đoàn

Lao động tự do

Eo Lê

Phạm Thanh Hải

Tào Thị Lam

1975

1977

Đảng viên

10.

Phạm Văn Sơn

01/7/1995

Đại học

Kinh

Không

Đoàn

Công Nhân

Eo Lê

Phạm Văn Oai

Lê Thị Cúc

1968

1972

11.

Phạm Văn Thành

06/4/1998

11/12

Kinh

Không

Đoàn

LĐ tự do

Tiến ích 2

Phạm Văn Tấn

Phạm Thị Miên

1975

1977

12.

Nguyễn Văn Long

09/10/2000

9/12

Kinh

Không

Đoàn

LĐ tự do

Tiến ích 2

Nguyễn Văn Hà

Nguyễn Thị Vui

1976

1977

13.

Phạm Hữu Hiếu

19/8/2000

10/12

Kinh

Không

Đoàn

LĐ tự do

Tiến ích 2

Phạm Hữu Đàn

Phạm Thị Nhung

1977

1978

14.

Phạm Duy Hùng

11/01/2001

12/12

Kinh

Không

Đoàn

Học xong 12

Tiến ích 2

Phạm Văn Tư

Phạm Thị Luyến

1977

1975

15.

Nguyễn Văn Phương

12/7/2001

9/12

Kinh

TCG

Đoàn

LĐ tự do

Tiến ích 2

Nguyễn Thị Sơn

1975

16.

Trương Văn Tấn

13/6/2001

11/12

Kinh

Đoàn

LĐ tự do

Tiến ích 2

Trương Văn Lưu Phạm Thị Nhàn

1978

1980

17.

Phạm Hữu Thắng

27/12/1999

12/12

Kinh

Không

Đoàn

LĐ tự do

Tiến ích 2

Phạm Đình Đức

Tào Thị Hằng

1971

1975

18.

Nguyễn Văn Mạnh

15/4/2000

9/12

Kinh

TCG

Đoàn

LĐ tự do

Tiến ích 2

Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Thị Thơm

1974

1977

19.

Tào Quang Long

29/8/1994

12/12

Kinh

Không

Đoàn

Học CĐ dược băng bằng 2

Tiến Ích 2

Tào Quang Thương

Phạm Thị Huệ

1969

1973

20.

Phạm Văn Thắng

29/3/1999

12/12

Kinh

Không

Đoàn

LĐ tự do

Tiến ích 1

Phạm Văn Thành

Hoàng Thị Dung

1968

1976

21.

Tào Văn Tú

28/8/1999

12/12

Kinh

Không

Đoàn

LĐ tự do

Tiến ích 1

Tào Văn Đoài

Trịnh Thị Hải

1973

1974

22.

Phạm Xuân Thiết

30/01/1996

12/12

Kinh

Không

Đoàn

LĐ tự do

Tiến ích 1

Phạm Văn Thảo

Chu Thị Hương

1969

1973

23.

Vũ Anh Quân

27/02/2000

12/12

Kinh

Không

Đoàn

LĐ tự do

Tiến ích 1

Vũ Văn Quyết

Vũ Thị Hiền

1964

1968

24.

Lê Văn Toàn

20/9/2000

12/12

Kinh

Không

Đoàn

LĐ tự do

Tiến ích 1

Lê Văn Thọ

Vũ Thị Mẫu

1969

1969

25.

Nguyễn Mạnh Việt

27/01/2001

12/12

Kinh

Không

Đoàn

Học xong 12

Tiến Ích 1

Nguyễn Văn Bắc

Hỏa Thị Thịnh

1974

1969

26.

Phạm Ngọc Công

08/02/2001

12/12

Kinh

Không

Đoàn

Học xong 12

Tiến Ích 1

Phạm Văn Trung

Tào Thị Lành

1968

1973

27.

Phạm Đình Tuyền

12/6/1997

12/12

Kinh

Không

Đoàn

LĐ tự do

Lê Sơn

Phạm Đình Tuyên

Chu Thị Xuân

1959

1961

28.

Lê Văn Tuấn

09/02/1996

12/12

Kinh

Không

Đoàn

LĐ tự do

Lê Sơn

Lê Văn Biểu

Chu Thị Chinh

1970

1972

29.

Phạm Xuân Thắng

18/02/2002

9/12

Kinh

Không

Đoàn

Làm ruộng

Lê Sơn

Phạm Thị Lịch (Đô)

1974

30.

Phạm Minh Hoàng

20/6/1996

Đại học

Kinh

Không

Đoàn

Công nhân

Lê Sơn

Phạm Ngọc Chi

Phạm Thị Bảy

1970

1972

31.

Phạm Đình Quang

16/11/1999

12/12

Kinh

Không

Đoàn

LĐ tự do

Lê Sơn

Phạm Đình Quyến

Hoàng Thị An

1973

1975

32.

Ph¹m §×nh Quang

10/4/95

Đại học

Kinh

Không

Đoàn

Công nhân

Cẩm Hoàng 1

Ph¹m §×nh C­êng

Ph¹m ThÞ §µi

1972

1972

33.

Phạm Tuấn Anh

05/8/1994

Đại Học

Kinh

Không

Đoàn

Công nhân

Cẩm Hoàng 1

Phạm Hữu Sơn

Phạm Thị Chinh

1971

1973

34.

Phạm Doãn Minh

06/6/2000

12/12

Kinh

Không

Đoàn

LĐ tự do

Cẩm Hoàng 1

Phạm Doãn Đồng

Phạm Thị Hanh

1976

1977

35.

Phạm Doãn Tú

03/5/2001

12/12

Kinh

Không

Đoàn

Học hết lớp 12

Cẩm Hoàng 1

Phạm Doãn Tình

Phạm Thị Hiền

1971

1980

36.

Phạm Doãn Kiên

13/10/2001

9/12

Kinh

Không

Đoàn

LĐ tự do

Cẩm Hoàng 1

Phạm Doãn Thụy

Phạm Thị Tuyến

1976

1981

37.

Phạm Ích Oai

19/5/1999

12/12

Kinh

Không

Đoàn

LĐ tự do

Cẩm Hoàng 2

Phạm Ích Oanh Phạm Thị Huê

1975

1976

38.

Phạm Hữu Huy

21/9/1999

12/12

Kinh

Không

Đoàn

LĐ tự do

Cẩm Hoàng 2

Phạm Hữu Hiệp Phạm Thị Hiên

1974

1975

39.

Phạm Xuân Đạt

27/5/1998

12/12

Kinh

Không

Đoàn

LĐ tự do.

Cẩm Hoàng 2

Phạm Xuân Đức

Phạm Thị Ngân

1971

1976

40.

Phạm Đình Trường

26/6/2001

12/12

Kinh

Không

Đoàn

Học xong lớp 12

Cẩm Hoàng 2

Phạm Đình Lạng Phạm Thị Chuyên

1967

1970

41.

Phạm Văn Quyền

29/11//2001

12/12

Kinh

Không

Đoàn

Học xong lớp 12

Cẩm Hoàng 2

Phạm Văn Thủy

Phạm Thị Ninh

1972

1974

42.

Phạm Văn Qúy

29/11//2001

12/12

Kinh

Không

Đoàn

Học xong lớp 12

Cẩm Hoàng 2

Phạm Văn Thủy

Phạm Thị Ninh

1972

1974

43.

Phạm Văn Cường

29/10/2001

12/12

Kinh

Không

Đoàn

Cẩm Hoàng 2

Cẩm Hoàng 2

Phạm Thị Thắm (A)

1964

44.

Phạm Đình Thắng

04/10/1997

Đại học

Kinh

Không

Đoàn

Học xong ĐH

Cẩm Hoàng 2

Phạm Đình Bao

Nguyễn Thị Luân

1964

1968

45.

Phạm Tuấn Long

27/7//2001

12/12

Kinh

Không

Đoàn

Học xong lớp 12

Cẩm Hoàng 2

Phạm Văn Thành

Bùi Thị Hoa

1974

1977

Nơi nhận

- Ban CHQS huyện; (Để B/c)

- Bí thư Đảng uỷ xã ; (Để B/c)

- Thành viên HĐNVQS xã;

- Lưu: VP, QS.

CHỈ HUY TRƯỞNG QS XÃTạ Quang Minh

CHỦ TỊCH HĐNVQS XÃTào Văn Đoan

CÔNG KHAI KQ GIẢI QUYẾT TTHC