Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
146165

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN SƠ TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG NHÂN DÂN NĂM 2019

Ngày 01/11/2019 15:47:37

TUYÊN TRUYỀN SƠ TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG NHÂN DÂN NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ VĨNH QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /KH – UBND Vĩnh Quang, ngày 28 tháng 10 năm 2019

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN SƠ TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG NHÂN DÂN NĂM 2019

Thực hiện kế hoạch số 68/VHTT ngày 25/10/2019 của phòng văn hóa thông tin huyện Vĩnh Lộc về việc tuyên truyền Kế hoạch sơ tuyển nghĩa vụ Quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, ban ngành đoàn thể, nhân dân đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ về trình tự, thủ tục các quy định của pháp luật về nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; trách nhiệm của công dân trong việc tham gia bảo vệ tổ quốc; kịp thời làm tốt công tác chuẩn bị và thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ những năm tiết theo.

II: NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN:

- Tuyên truyền luật nghĩa vụ 2015 và nghị định số 70/2019/NĐCP Ngày 23/08/2019 của thủ tướng chính phủ về việc quy định thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, kế hoạch số 597/KH – HĐNVQS Ngày 16/10/2019 của hội đồng nghĩ vụ quân sự huyện về việc tuyên truyền kế hoạch sơ tuyển nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân

1.Hình thức tuyên truyền:

Tuyên truyền thông qua hội họp, trang thông tin điện tử, trên hệ thống đài truyền thanh của xã băng dôn, khẩu hiệu….

2.Thời gian tuyên truyền:

Tuyên truyền băng rôn, khấu hiệu,trên hệ thống đài truyền thanh, trang thông tin điện tử của xã từ 28/10/2019 đến khi hoàn thành lễ giao, nhận quân, cắm cờ trước ngày diễn ra sự kiện

3.Khẩu hiệu tuyên truyền:

- Bảo vệ tổ quốc là vinh dự, là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi công dân.

-Phát huy truyền thống quê hương anh hung tuổi trẻ vĩnh lộc hang hái lên đường bảo vệ tổ quốc.

-Tuổi trẻ vĩnh lộc quyết tâm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lươc; xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

4. Trách nhiệm của UBND xã

-Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị tăng cường công tác tuyên truyền chỉ đạo, nghiêm túc thực hiện luật nghĩa vụ năm 2015 và kế hoạch số 597/KH-HĐNVQS ngày 16/10/2019 của hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện về việc tuyên truyền kế hoạch sơ tuyển nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

-Trong công tác tuyên truyền phải nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân, đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ về trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia bảo vệ tổ quốc. Hàng năm HĐNVQS xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng về công tác tuyển chọn và điều động công dân có kết quả sơ tuyển tốt để tham gia khám huyện 100% chỉ tiêu huyện giao.

-Tuyên truyền trên hệ thống đài tuyền thanh và lồng ghép truyên truyền trực tiếp tại các hội nghị ở thôn, khu phố, tuyên truyền bằng hình thức trực quan (cờ, băng rôn khẩu hiệu…) và hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao trong các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh, của huyện và địa phương.

-Đăng tải kế hoạch số 597/KH – HĐNVQS ngày 16/10/2019 của hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện về việc tuyên truyền kế hoạch sở tuyển nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân của hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện trên trang thông tin điện tử xã.

5.Ban văn hóa:

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trực quan treo băng rôn qua đường quốc lộ 217, khu vực đường đê, chọn bài hát có nội dung về bộ đội, kháng chiến để tuyên truyền….

-Đài truyền thanh tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 và nghị định số 70/2019/NĐ-CP Ngày 23/08/2019 của thủ tướng chính phủ về việc quy định thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân phát trên hệ thống đài truyền thanh. Trên cơ sở kế hoạch tổ chức tuyên truyền các nội dung luật nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân mỗi ngày một lần trên hệ thống đài truyền thanh xã.

- Trên đây là kế hoạch tuyê truyền sơ tuyển nghĩa vụ Quân sự và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2019 là nhiệm vụ quan trọng của đảng và nhà nước, đề nghị các ban ngành đoàn thể thực hiện nghiêm túc kế hoạch có hiệu quả

Nơi nhận:

-Phòng VH huyện(B/c)

- Lưu VH.

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN SƠ TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG NHÂN DÂN NĂM 2019

Đăng lúc: 01/11/2019 15:47:37 (GMT+7)

TUYÊN TRUYỀN SƠ TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG NHÂN DÂN NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ VĨNH QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /KH – UBND Vĩnh Quang, ngày 28 tháng 10 năm 2019

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN SƠ TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG NHÂN DÂN NĂM 2019

Thực hiện kế hoạch số 68/VHTT ngày 25/10/2019 của phòng văn hóa thông tin huyện Vĩnh Lộc về việc tuyên truyền Kế hoạch sơ tuyển nghĩa vụ Quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, ban ngành đoàn thể, nhân dân đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ về trình tự, thủ tục các quy định của pháp luật về nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; trách nhiệm của công dân trong việc tham gia bảo vệ tổ quốc; kịp thời làm tốt công tác chuẩn bị và thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ những năm tiết theo.

II: NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN:

- Tuyên truyền luật nghĩa vụ 2015 và nghị định số 70/2019/NĐCP Ngày 23/08/2019 của thủ tướng chính phủ về việc quy định thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, kế hoạch số 597/KH – HĐNVQS Ngày 16/10/2019 của hội đồng nghĩ vụ quân sự huyện về việc tuyên truyền kế hoạch sơ tuyển nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân

1.Hình thức tuyên truyền:

Tuyên truyền thông qua hội họp, trang thông tin điện tử, trên hệ thống đài truyền thanh của xã băng dôn, khẩu hiệu….

2.Thời gian tuyên truyền:

Tuyên truyền băng rôn, khấu hiệu,trên hệ thống đài truyền thanh, trang thông tin điện tử của xã từ 28/10/2019 đến khi hoàn thành lễ giao, nhận quân, cắm cờ trước ngày diễn ra sự kiện

3.Khẩu hiệu tuyên truyền:

- Bảo vệ tổ quốc là vinh dự, là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi công dân.

-Phát huy truyền thống quê hương anh hung tuổi trẻ vĩnh lộc hang hái lên đường bảo vệ tổ quốc.

-Tuổi trẻ vĩnh lộc quyết tâm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lươc; xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

4. Trách nhiệm của UBND xã

-Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị tăng cường công tác tuyên truyền chỉ đạo, nghiêm túc thực hiện luật nghĩa vụ năm 2015 và kế hoạch số 597/KH-HĐNVQS ngày 16/10/2019 của hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện về việc tuyên truyền kế hoạch sơ tuyển nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

-Trong công tác tuyên truyền phải nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân, đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ về trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia bảo vệ tổ quốc. Hàng năm HĐNVQS xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng về công tác tuyển chọn và điều động công dân có kết quả sơ tuyển tốt để tham gia khám huyện 100% chỉ tiêu huyện giao.

-Tuyên truyền trên hệ thống đài tuyền thanh và lồng ghép truyên truyền trực tiếp tại các hội nghị ở thôn, khu phố, tuyên truyền bằng hình thức trực quan (cờ, băng rôn khẩu hiệu…) và hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao trong các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh, của huyện và địa phương.

-Đăng tải kế hoạch số 597/KH – HĐNVQS ngày 16/10/2019 của hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện về việc tuyên truyền kế hoạch sở tuyển nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân của hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện trên trang thông tin điện tử xã.

5.Ban văn hóa:

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trực quan treo băng rôn qua đường quốc lộ 217, khu vực đường đê, chọn bài hát có nội dung về bộ đội, kháng chiến để tuyên truyền….

-Đài truyền thanh tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 và nghị định số 70/2019/NĐ-CP Ngày 23/08/2019 của thủ tướng chính phủ về việc quy định thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân phát trên hệ thống đài truyền thanh. Trên cơ sở kế hoạch tổ chức tuyên truyền các nội dung luật nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân mỗi ngày một lần trên hệ thống đài truyền thanh xã.

- Trên đây là kế hoạch tuyê truyền sơ tuyển nghĩa vụ Quân sự và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2019 là nhiệm vụ quan trọng của đảng và nhà nước, đề nghị các ban ngành đoàn thể thực hiện nghiêm túc kế hoạch có hiệu quả

Nơi nhận:

-Phòng VH huyện(B/c)

- Lưu VH.

CÔNG KHAI KQ GIẢI QUYẾT TTHC